Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Veilingwinnaar B.V. welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34298727

Veilingwinnaar.nl

Veilingwinnaar.nl is de handelsnaam van een besloten vennootschap die voluit heet Veilingwinnaar B.V. en die is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34298727 (hierna: “Veilingwinnaar”)

Veilingwinnaar brengt kopers en verkopers van goederen bij elkaar, maar is nooit partij bij de koopovereenkomst die er op die manier tussen hen tot stand komt.

Art. 1 Definities

Websites:
www.veilingwinnaar.nl, www.veilingwinnaars.nl, www.veilingwinnaar.be, www.veilingwinnaars.be, www.veilingwinnaar.com, www.veilingwinnaars.com, en alle overige sites die op naam van Veilingwinnaar B.V. geregistreerd staan;

Aanmelden:
het volledig invullen van het op de website aanwezige aanmeldformulier waardoor het mogelijk wordt een bod te doen;

Aanvaarding:
de verklaring van Veilingwinnaar aan de bieder dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen;

Bieder:
een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd;

Bieding:
een door de Bieder op de Website uitgebracht onherroepelijk aanbod op Zaken;

Derde:
degene die, anders dan de Curator opdracht heeft gegeven aan Veilingwinnaar om Zaken namens hem/haar te verkopen;

Curator:
door de Rechtbank aangestelde beheerder en vereffenaar van een faillissementsboedel, die opdracht heeft gegeven aan Veilingwinnaar om Zaken namens hem/haar te verkopen;

Biederovereenkomst:
overeenkomst tussen Veilingwinnaar en de Bieder;

Koopovereenkomst:
de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper;

Veilingkosten:
18% van de bieding (exclusief BTW), vermeerderd met BTW;

Koopprijs:
de bieding (inclusief BTW en veilingkosten) na aanvaarding;

Koper:
de Bieder waarvan het bod is aanvaard;

Zaken:
een of meer roerende zaken die, al dan niet onder een veilingnummer, worden geveild;

Verkoper:
Persoon, Curator of bedrijf die de te veilen Zaken ter beschikking stelt.  

Art. 2 Tot stand komen van de koopovereenkomst

De Koopovereenkomst komt tot stand doordat Veilingwinnaar aan een bieder door middel van een e-mailbericht en of schermbevestiging laat weten dat de koopovereenkomst tot stand gekomen is. Veilingwinnaar is bevoegd dit bericht namens de verkoper te verzenden.

Door de totstandkoming van de Koopovereenkomst is de Koper verder de veilingkosten aan Veilingwinnaar verschuldigd. Overdracht van de Zaken (kavels) vindt plaats op een door Veilingwinnaar te bepalen plaats en tijd. Deze plaats en tijd wordt voorafgaande aan de Veiling bepaald. Veilingwinnaar behoudt zich het recht voor van de vooraf gecommuniceerde plaats en tijd af te wijken.

Art. 3 De biederovereenkomst

De Biederovereenkomst komt slechts tot stand door Aanmelding van de Bieder en is niet overdraagbaar. Veilingwinnaar biedt de Bieder de mogelijkheid via een internetveiling onherroepelijke Biedingen te doen op de Zaken.

Biedingen vinden plaats exclusief BTW en 18 % veilingkosten. De Bieder garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de aangemelde verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de Bieder de verplichting Veilingwinnaar per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

Veilingwinnaar behoudt zich te allen tijde het recht voor aanmelding te weigeren en/of te beëindigen. Veilingwinnaar behoudt zich het recht voor een veiling eerder dan op de Website vermeld te beëindigen dan wel te verlengen. Veilingwinnaar behoudt zich het recht voor een bieding niet te aanvaarden.

Veilingwinnaar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de overeenkomst om te bieden en het gebruik van de Website tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veilingwinnaar.
Meer in het bijzonder aanvaardt Veilingwinnaar in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 

  • Fouten in de software;
  • Onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken;
  • Handelingen door bieder verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
  • Het niet voldoen van de zaken aan de specificaties zoals vermeld op de Website;
  • Onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de Website;
  • Onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de Websites, van Veilingwinnaar door derden;
  • Handelingen van de Verkoper;


Art. 4 Privacy

Veilingwinnaar neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

Door inschrijving op de website geeft de gebruiker aan Veilingwinnaar toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

Veilingwinnaar zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Veilingwinnaar.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Bieder aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Veilingwinnaar volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

Art. 5 Ontbinding

Bieder en Koper doen voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand van hun recht de Biederovereenkomst en/of Koopovereenkomst voor zoveel mogelijk te vernietigen dan wel te ontbinden.

Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de Zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken staat het Verkoper vrij de Zaken aan een ander te gunnen. Buitendien is de Koper gehouden alle als gevolg van de onvolkomenheid in de nakoming van de overeenkomst door Veilingwinnaar en/of Verkoper geleden schade aan Veilingwinnaar en/of Verkoper te vergoeden.

Indien de Koper niet of tijdig de Koopprijs en de Veilingkosten betaalt staat het Verkoper vrij de zaken aan een ander te gunnen zonder dat Veilingwinnaar en/of Verkoper tot enige (schade-) vergoeding is/zijn gehouden. Buitendien is de Koper gehouden alle als gevolg van de onvolkomenheid in de nakoming van de overeenkomst door Veilingwinnaar en/of Verkoper geleden schade aan Veilingwinnaar en/of Verkoper te vergoeden, waaronder enig verschil in opbrengst van de gekochte Zaken.

Ingeval de Koper de koopprijs niet bijtijds betaalt hetzij de gekochte kavels niet op tijd en/of niet volledig afneemt, dan is Veilingwinnaar gerechtigd, 18% veilingkosten en schadevergoeding in rekening te brengen van 15% van de koopprijs of tenminste een bedrag van € 45,00.

Tevens is de Koper verplicht alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten te voldoen. Deze kosten, indien van toepassing, zijn vastgesteld op minimaal € 75,00 per gekochte kavel.


 

In het geval van een consumenten goederen heeft koper het recht om door Veilingwinnaar.nl verzonden artikelen binnen 14 dagen na ontvangst in ongewijzigde staat te retourneren. Indien retouren niet in ongewijzigde staat door Veilingwinnaar.nl, is Veilingwinnaar.nl gerechtigd eventuele waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. 

Koper mag zich tot 14 dagen na ontvangst beroepen op het retourrecht. Retouren die later dan 14 dagen na beroep op het retourrecht worden aangeboden bij Veilingwinnaar.nl, worden niet geaccepteerd. 

Artikel 3 en 4 gelden uitsluitend indien koper een consument is.

 

Art. 6 Betaling en facturering

De Koper heeft de verplichting om te zorgen dat de Koopprijs uiterlijk 24 uur (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meerekenend) voorafgaand aan het begin van de Ophaaldag is betaald, door bijschrijving op rekening 1043.70.203 van Veilingwinnaar B.V.

Art. 7 Garantie, Vrijwaring en kwijting

Veilingwinnaar en/of de Verkoper verstrekken met betrekking tot de Zaken en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook. Koper doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover van deze bepalingen kan worden afgeweken.

De Zaken worden verkocht in de staat waarin ze op de datum van Aanvaarding verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Veilingwinnaar en/of de Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheden tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.

Indien ten aanzien van de Zaken aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehouden, intellectuele eigendomsrechten en/of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en/of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Zaken, voor zover deze nog niet door Koper doorverkocht en overgedragen zijn, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen.

De Koper vrijwaart Veilingwinnaar en/of de Verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de transactie zoals opgenomen in de Koopovereenkomst en het aangaan en de inhoud van de Koopovereenkomst.

In het geval Verkoper de Curator van een faillissement is, is artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing en heeft de Curator het voorbehoud dat de Rechter Commissaris met de Koopprijs instemt.

Art. 8 Afbeeldingen en links

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. Getoond op de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

De Websites kunnen links naar andere sites bevatten. Veilingwinnaar heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Veilingwinnaar is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door bieder uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in art. 8.2 bedoelde links.

Art. 9 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Veilingwinnaar zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Bieder, hoe dan ook genaamd, wordt door Veilingwinnaar en/of de Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Veilingwinnaar kan, naast deze algemene voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de Zaken waarop zij betrekking hebben, ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Veilingwinnaar strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door een bevoegde vertegenwoordiger van Veilingwinnaar is ondertekend.

Veilingwinnaar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden zullen 24 uur na wijziging op de website in werking treden. De in werking getreden algemene voorwaarden zullen dan alle voorgaande algemene voorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Veilingwinnaar.

Ieder geschil in verband met de dienst en/of deze algemene voorwaarden wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De diensten en deze algemene voorwaarden worden in het geheel beheerst door Nederlands recht.

Art. 10 Slotbepalingen

Indien enige bepaling van de Biederovereenkomst of Koopovereenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal zulks de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en naar beste kunnen trachten overeenstemming te bereiken over een aanvulling op of wijziging van de Biederovereenkomst of de Koopovereenkomst, die zo veel mogelijk in lijn ligt met de thans hierbij vastgelegde afspraken.

De Biederovereenkomst en de Koopovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan in verband met de Biederovereenkomst en de Koopovereenkomst en welke daaruit mochten voortvloeien zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.